Algemene voorwaarden

Is toegevoegd aan uw winkelmandje

Ga naar winkelmandje

Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op al de door Huibers
uitgebrachte offertes en verkoopopdrachten welke aan Huibers gericht
zijn, zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen. Huibers erkent
geen (algemene) voorwaarden, in welke vorm dan ook, van koper.

1 – Offertes

Alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk zijn geheel vrijblijvend en
kunnen op ieder tijdstip worden gewijzigd, resp. aangepast.

2 – Prijzen

De door Huibers afgegeven prijzen, zowel mondeling als schriftelijk zijn
geheel vrijblijvend en kunnen op ieder tijdstip gewijzigd resp. aangepast
worden. Prijzen kunnen tevens door prijswijzigingen van Huibers haar
leveranciers, valutaschommelingen, koersschommelingen en of andere
factoren, welke van invloed kunnen zijn op de prijs, gewijzigd worden.
Huibers behoudt zich voor prijsstijgingen, ook die na de gesloten
overeenkomst, onverminderd door te berekenen aan koper.

3 – Betalingen

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is schuldvergelijking op
geen enkele wijze toegestaan. Alle kosten, betrekking hebbende op de
inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, deze
laatste gefixeerd op 11% van de openstaande vordering en de vervallen
rente, zijn voor rekening van de nalatige opdrachtgever.

4 – Retourzendingen

Terugzending van gekochte goederen kan slechts plaatsvinden na van
Huibers verkregen schriftelijke toestemming en vindt plaats voor rekening
en risico van de koper.

5 – Reclamaties

Reclamaties die betrekking hebben op goederenleveranties, dienen
schriftelijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen, in bezit
van Huibers te zijn. Een reclamatie kan alleen als gegrond worden
verklaard door de leverancier / producent van het door Huibers geleverde
product/dienst.

6 – Verpakking

De verpakking is, tenzij anders vermeldt, bij de verkoopprijs van het
product inbegrepen. De wijze van verpakking wordt door Huibers, c.q.
Huibers haar leverancier vastgesteld. De verpakking wordt door Huibers
niet teruggenomen. Door de koper gewenste extra verpakking wordt
afzonderlijk in rekening gebracht.

7 – Transport

De goederen worden getransporteerd voor rekening en risico van de
koper. De goederen worden getransporteerd door een door Huibers te
bepalen transporteur, tenzij anders overeengekomen. Transportschades
dienen aangetekend te worden op de vrachtbrief en per omgaande
schriftelijk aan Huibers gemeld te worden. Niet tijdige of onjuiste melding
kan verval van rechten tot gevolg hebben.

8 – Leveringen

Alle leveringen geschieden af magazijn, waarop alle verkoopprijzen zijn
gebaseerd. Voorziet Huibers niettemin in het transport, dan zijn het risico
en de kosten daarvan te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, zodra de te leveren
goederen voor het vervoer zijn afgegeven. Deelleveringen zijn te allen tijde
toegestaan. Bij leveringen onder de € 230,00 netto goederen
factuurwaarde, wordt € 11,00 administratiekosten in rekening gebracht.

9 – Levertijden

Levertijden zijn te allen tijde bij benadering. Niet tijdige levering geeft de
koper geen recht op enigerlei vorm van schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.

10 – Risico, eigendomsovergang –en eigendomsvoorbehoud.

Totdat alle vorderingen die Huibers heeft of zal verkrijgen op de koper, uit
welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald, blijven de geleverde goederen
voor risico van koper, hetzij verwerkt, bewerkt of onbewerkt, uitsluitend
eigendom van Huibers. Koper is niet bevoegd geleverde goederen aan
derden in onderpand te geven of in eigendom over te dragen of aan
derden enigerlei ander recht daarop te verlenen. Huibers heeft het recht
om de in eigendom toebehorende goederen terug te nemen ingeval
betaling niet stipt op de overeengekomen tijd plaats vindt. Het recht van
terugneming ontstaat door het enkel verloop van de overeengekomen
betalingstermijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling
onzerzijds is vereist. Het terugnemingsrecht geldt ook dan ingeval de
koper in surseance van betaling / in staat van faillissement is geraakt of
dreigt te raken, koper tot de liquidatie van zijn zaken besluit en/of Huibers
informatie verkrijgen, welke met redelijke zekerheid aangeeft, dat de koper
waarschijnlijk niet in staat zal zijn aan zijn tot dat tijdstip bestaande
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te voldoen. Daarnaast is Huibers
gerechtigd voor het nog niet uitgevoerde gedeelte de overeenkomst te
annuleren en als niet opeisbaar te beschouwen, onverminderd heeft
Huibers het recht op schadevergoeding.

11 – Aansprakelijkheid

Huibers zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige indirecte -en directe
schade, die als gevolg van bedrijfsstilligging – vertraging, -stoornis of enig
andere bedrijfsschade van welke aard dan ook, noch voor enige directe of
indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door de door Huibers
geleverde goederen en/of diensten dan wel voor schade toegebracht aan
zaken en personen. Iedere aansprakelijkheid van Huibers, van welke aard
dan ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom
van de geleverde goederen en/of diensten (dit bij installaties/apparatuur
gelimiteerd tot 1% van het aankoopbedrag), dat door de koper ten tijde van
zijn aanspraak reeds is voldaan. Koper vrijwaart Huibers van iedere
aansprakelijkheid jegens derden ten gevolge van een gebrek aan het
geleverde.

12 – Geschillen

Alle geschillen waartoe overeenkomsten met de koper aanleiding geven,
kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het
arrondissement waar de verkoper gevestigd is.

Algemene levering -en betalingsvoorwaarden van HUIBERS Elektrotechnische Isolatiesystemen B.V.
gevestigd te Amerongen, uitgave 28 maart 2014

Naar boven